Privacyreglement MediaLuna Logopedisten

Inleiding

Wij vinden het belangrijk dat de privacy van onze cliënten goed is geborgd. Dit privacyreglement beschrijft hoe wij omgaan met je persoonsgegevens, waaronder medische gegevens.

Als je vragen hebt over het privacyreglement, kun je hiermee terecht bij je behandelaar. Ook kun je een e-mail sturen naar info@medialunalogopedisten.nl of telefonisch contact opnemen met de praktijk via telefoonnummer 085-040 32 24.

Artikel 1           Definities

In dit privacyreglement wordt aan onderstaande begrippen de navolgende betekenis gegeven:

 • Gegevens: de gegevens die betrekking hebben op een persoon
 • Praktijk: MediaLuna Logopedisten, verwerkingsverantwoordelijke
 • Cliënt: een cliënt van de praktijk
 • Verwerking:  een bewerking of geheel van bewerkingen met betrekking tot gegevens of geheel van gegevens al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens (artikel 4 lid 2 Algemene Verordening Gegevensbescherming)

Artikel 2           Toepasselijkheid

Dit privacyreglement is van toepassing op alle verwerkingen van persoonsgegevens door de praktijk die betrekking hebben op cliëntenzorg en nakoming van de behandelovereenkomst.

Artikel 3           Doelen

De praktijk kan de gegevens verwerken voor de volgende doelen:

(i)             het verlenen van logopedische zorg;

(ii)            het declareren van verleende logopedische zorg bij de cliënt of zorgverzekeraar;

(iii)           ten behoeve van kwaliteitsdoeleinden;

(iv)          wetenschappelijk onderzoek;

(v)           Onderhouden relaties.

Artikel 4           De gegevensverwerking

 1. Om goede zorg te kunnen verlenen, worden gegevens over de behandeling vastgelegd in een dossier. Je behandelend logopedist heeft wettelijk een dossierplicht. De behandelingsovereenkomst vormt de grondslag voor het mogen verwerken van de gegevens. Alleen je behandelend logopedist en anderen die rechtstreeks betrokken zijn bij je zorgvraag hebben toegang tot de gegevens voor zover dat nodig is om goede zorg te kunnen verlenen. Daarnaast worden de gegevens gebruikt om de verleende zorg te kunnen declareren.
 2. Als zorgaanbieder is de praktijk wettelijk verplicht te zorgen voor systematische bewaking van de kwaliteit van de geboden zorg. De gegevens kunnen daarvoor worden gebruikt. Wij zullen daarbij niet meer gegevens verwerken dan nodig is. Ook worden gegevens daar waar mogelijk gepseudonimiseerd of geanonimiseerd zodat deze niet (direct) herleidbaar zijn tot individuele personen.
 3. Als wij je gegevens gebruiken voor wetenschappelijk onderzoek zal hiervoor voorafgaand om jouw toestemming worden gevraagd, tenzij dat niet mogelijk blijkt en de wet toestaat dat de gegevens zonder toestemming van de cliënt worden gebruikt. Wij zullen in beide gevallen niet meer gegevens verwerken dan nodig is. Ook worden gegevens daar waar mogelijk gepseudonimiseerd of geanonimiseerd zodat deze niet (direct) herleidbaar zijn tot individuele personen.
 4. Zorgverzekeraars met wie de praktijk een overeenkomst heeft controleren of gedeclareerde zorg rechtmatig is verleend. Zij kunnen in het kader van materiële controle inzage verlangen in dossiers. De praktijk is gehouden om hieraan medewerking te verlenen.
 5. Jouw gegevens worden niet met derden gedeeld, tenzij sprake is van een van de hiervoor genoemde situaties of als je ons hiervoor schriftelijk toestemming heeft gegeven.

Artikel 5           Beschrijving van de gegevens

De navolgende gegevens kunnen worden verwerkt:

–       naam

–       adres/ contactgegevens

–       geboortedatum

–       BSN-nummer

–       medische gegevens

–       naam huisarts/ andere zorgverleners

–       gegevens van de ouder(s)/ wettelijk vertegenwoordiger(s)

–       Foto, film, geluidsopname

Artikel 6           Rechten

 1. Als cliënt heb je het recht te weten dat gegevens over jou worden verwerkt. Wij informeren jou daarover in algemene zin door middel van dit privacyreglement. Wij, in het bijzonder jouw behandelend logopedist, informeert je ook in specifieke gevallen, bijvoorbeeld als een brief aan de huisarts wordt gestuurd over de voortgang of einde van de behandeling.
 2. Je hebt als cliënt het recht op inzage in jouw gegevens. Ook kun je een kopie opvragen van het dossier waarin jouw gegevens staan. Wij nemen een verzoek tot inzage of kopie zo snel als mogelijk in behandeling. Een kopie wordt bij voorkeur ‘in handen’ gegeven, waarbij wij vragen je te legitimeren met een geldig identiteitsbewijs. Deze voorzorgsmaatregel is om te voorkomen dat jouw gegevens bij onbevoegden terechtkomen. Ook biedt het persoonlijk overhandigen de mogelijkheid om eventuele vragen te beantwoorden.
 3. Je hebt als cliënt het recht om rectificatie te verzoeken als sprake is van een onjuist- en/of onvolledigheid in jouw gegevens. Wij zullen eventuele onjuist- en/of onvolledigheden zo snel als mogelijk aanpassen.
 4. Als je je gegevens wilt laten vernietigen kun je daartoe een verzoek indienen. Wij vragen je om dit verzoek schriftelijk te doen en indien het om medische gegevens gaat zo mogelijk de beweegredenen te vermelden. De behandelend logopedist beoordeelt binnen drie maanden na het verzoek of tot vernietiging wordt overgegaan. Als er een zwaarwegende reden is om het verzoek niet in te willigen, bijvoorbeeld als het informatie betreft die van aanmerkelijk belang is voor een ander dan de cliënt, kan besloten worden om niet tot vernietiging over te gaan. Als je verzoek wordt afgewezen doen wij dat gemotiveerd.
 5. Je kunt als cliënt een verklaring laten toevoegen aan jouw dossier. Wij verzoeken je om deze verklaring aan jouw behandelend logopedist te overhandigen zodat dit aan je dossier kan worden toegevoegd.
 6. Bij het uitoefenen van rechten als beschreven in dit artikel geldt ten aanzien van minderjarigen en onder curatele gestelde personen het volgende:

–    Betreft het een minderjarige tot 12 jaar, dan worden de rechten door de wettelijk vertegenwoordiger, doorgaans zijn dit de ouders, uitgeoefend;

–    Betreft het een minderjarige in de leeftijd van 12 tot en met 15 jaar, dan worden de rechten door de minderjarige en diens wettelijke vertegenwoordiger uitgeoefend;

–    Betreft het een minderjarige vanaf 16 jaar, dan kan de minderjarige zelf de rechten uitoefenen;

–    Betreft het een persoon die onder curatele is gesteld, dan worden de rechten door de wettelijk vertegenwoordiger uitgeoefend.

Artikel 7           Bewaartermijn

 1. Het dossier met behandelinformatie wordt gedurende vijftien jaar na afloop van de behandelingsovereenkomst bewaard, tenzij goed zorgverlenerschap met zich meebrengt dat de gegevens langer worden bewaard.
 2. Voor dossiers met behandelinformatie van minderjarige personen geldt dat de bewaartermijn van vijftien jaar begint te lopen vanaf de leeftijd van 18 jaar.
 3. In andere gevallen dan in dit artikel vermeld worden gegevens niet langer bewaard dan nodig is voor het doel.
 4. Uitzondering op het voorgaande in dit artikel is van toepassing als op jouw uitdrukkelijk schriftelijk verzoek gegevens zijn vernietigd. 

Artikel 8           Geheimhouding

Wij gaan vertrouwelijk met jouw persoonsgegevens om. Dit betekent dat wij gegevens niet aan derden verstrekken behoudens de hierna genoemde uitzonderingen. Ook leggen wij een geheimhoudingsverplichting op aan onze medewerkers en externe partijen die de praktijk inschakelt ten behoeve van onze activiteiten, zoals bijvoorbeeld leveranciers van software.

Uitzondering op de geheimhoudingsverplichting is uitsluitend mogelijk als:

–       je hiervoor schriftelijk toestemming hebt gegeven;

–       het verstrekken van de gegevens noodzakelijk is voor een goede zorgverlening en de ontvanger, bijvoorbeeld de huisarts, eveneens betrokken is bij de zorgvraag;

–       er zwaarwegende redenen zijn om het medisch beroepsgeheim te doorbreken, bijvoorbeeld als sprake is van een noodtoestand in de zin van een conflict van plichten of bij signalen die wijzen op kindermishandeling en/of huiselijk geweld;

–       of wij daartoe gehouden zijn op grond van een wettelijke verplichting of in een kracht van gewijsde gegane rechterlijke uitspraak.

Artikel 9           Informatiebeveiliging

Wij nemen alle passende technische en organisatorische maatregelen die redelijkerwijs mogelijk zijn om de beveiliging van jouw gegevens te waarborgen.

Artikel 10         Verantwoordelijke gegevensbescherming

 1. De praktijk heeft een Verantwoordelijke Gegevensbescherming benoemd.
 2. De Verantwoordelijke Gegevensbescherming heeft tot taak binnen de praktijk toezicht te houden op de gegevensverwerking en naleving van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, en is daarbij de eerste aanspreekpersoon.

Artikel 11         Wijzigingen

De praktijk kan het privacyreglement eenzijdig aanpassen, bijvoorbeeld als de wetgeving wijzigt. Wij zullen je in dat geval via onze website Medialunalogopedisten.nl informeren.

Artikel 12         Klachten

Hoewel wij al het nodige doen om jouw privacy te borgen kan het zijn dat je niet tevreden bent over de wijze waarop jouw gegevens worden verwerkt. Als je een klacht hebt, kun je deze bespreken met je behandelaar. Deze is te bereiken via telefoonnummer 085-0403224 of per e-mail via info@medialunalogopedisten.nl.

Ook kan schriftelijk een klacht worden ingediend bij Mea Verhoef, praktijkhouder via het volgende adres: Doctor Beckersstraat 7c,
6191 DA, Beek.

Het staat je te allen tijde vrij om je klacht bij de Autoriteit Persoonsgegevens in te dienen.

Versie d.d. 01-08-2022