Kwaliteit

Onze missie is om de allerbeste logopedische zorg te leveren zodat elke cliënt zijn potentieel optimaal kan benutten. Daarmee zorgen we er ook voor dat het talent van elke medewerker optimaal wordt ontplooid.

Om de allerbeste logopedische zorg te kunnen leveren, hebben wij constant aandacht voor onze kwaliteit. We hanteren een hoge standaard en streven ernaar ons voortdurend verder te ontwikkelen.

Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO)

Om een goede kwaliteit in de zorgverlening te waarborgen geldt er wetgeving. Op de behandelrelatie tussen een logopedist en cliënt is de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) van toepassing.

De WGBO regelt de rechten en plichten van de cliënt. In deze wet staat dat dat cliënten recht hebben op informatie en dat zij toestemming moeten geven voor een behandeling. Daarnaast geeft de WGBO regels voor de privacy van de cliënt en het recht op een second opinion. Verder zijn wij als zorgverlener volgens de WGBO verplicht om een medisch dossier bij te houden. Elke cliënt heeft het recht op inzage in het eigen medisch dossier.

Vanzelfsprekend houden we ons aan de verplichtingen die we hebben volgens de WGBO.

Kwaliteitsmaatstaven

Naast de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst hanteren we diverse maatstaven en doelstellingen op het gebied van kwaliteit.

Graag laten we zien dat onze zorg van hoge kwaliteit is aan de hand van:

 • Lidmaatschap Kwaliteitsregister Paramedici (KP)

  We zijn lid van het Kwaliteitsregister Paramedici. Deze onafhankelijke netwerkorganisatie voert de kwaliteitsregistratie uit voor logopedisten en andere paramedici. Door dit lidmaatschap zijn we gehouden aan de beroepscode voor logopedisten. Deze beroepscode schrijft kwaliteitseisen voor behandeling en begeleiding voor. Elke logopedist in onze praktijk beschikt over het juiste diploma en voldoet aantoonbaar aan de kwaliteitseisen van het Kwaliteitsregister Paramedici. Onze logopedisten zijn allen geregistreerd in dit register.

 • Lidmaatschap Nederlandse Vereniging van Logopedie en Foniatrie (NVLF)

  Daarnaast zijn we lid van de NVLF, de beroepsvereniging van logopedisten. Die zorgt voor de waarborging van kwaliteit en de bevordering van deskundigheid en kennis op het gebied van logopedie. Op het gebied van prelogopedie hanteert de NVLF een register voor kwaliteitsbewaking. Diverse logopedisten in onze praktijk zijn geregistreerd in dit Register preverbale logopedie.

 • Kiwa-certificaat

  We zijn gecertificeerd bij Kiwa voor de Kwaliteitstoets Logopedie. Dit geeft aan dat onze zorg van hoge kwaliteit is. Het certificaat werd aan ons toegekend na een onafhankelijk onderzoek (ook wel ‘audit’ genoemd) naar de kwaliteit van onze processen en dienstverlening.

 • Vignet AVG OK

  We gaan uiterst voorzichtig met persoonlijke gegevens om. Daarom laten we met het keurmerk 'AVG OK' zien dat we de gegevens van onze cliënten op zorgvuldige en gestructureerde wijze verwerken.

 • Protocol ‘Veilig Incidenten Melden’ (VIM)

  We werken met het protocol ‘Veilig Incidenten Melden’. Dit protocol is opgesteld door onze beroepsvereniging NVLF. Het protocol is bedoeld voor situaties in de logopediepraktijk waarbij schade kan ontstaan door professioneel handelen. Het veilig melden van incidenten is belangrijk voor het bespreekbaar maken van onzorgvuldigheden, het opdoen van inzicht en verbeteren van de zorg. Natuurlijk beogen we schade door ons handelen altijd te voorkomen.

 • Hoog niveau van cliënttevredenheid

  We toetsen de mening en tevredenheid van onze cliënten systematisch. Hiervoor gebruiken we de methode ‘PREM Logopedie’. Uit deze toets blijkt een zeer hoog niveau van cliënttevredenheid.

 • Voortdurende bevordering van deskundigheid

  Onze logopedisten bouwen continu werkervaring op en nemen geregeld deel aan bij- en nascholingen en activiteiten die de deskundigheid bevorderen.

 • Kwaliteitsjaarverslag

  We sluiten elk jaar af met een jaarverslag. Hierin kijken we terug op het kalenderjaar en maken onze resultaten en keuzes inzichtelijk. Daarnaast reflecteren we op de kwaliteit van onze zorg.

 • Aansluiting bij het Nivel

  In 2022 sluit MediaLuna Logopedisten zich aan bij het Nivel, een toonaangevende kennisorganisatie die onderzoek doet naar de gezondheidszorg. De kennisuitwisseling die hierbij ontstaat draagt bij aan de ontwikkeling van kwaliteit.

 • Papierloze bedrijfsvoering

  Om bij te dragen aan een beter milieu werken we zo veel mogelijk zonder gebruik van papier.

Vragen over onze kwaliteit?

Heb je vragen over onze kwaliteitsmaatstaven? Neem dan contact met ons op. Dat kan via onderstaand formulier:

Contactformulier